Καταστατικό

 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ

 

 1. H «Μέλισσα του Ελληνισμού » (στο εξής ΜΤΕ) είναι σωματείο που ιδρύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016 και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 60-79 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα.
 2. Η ΜΤΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό.
 3. Έδρα της ΜΤΕ είναι η Λωζάννη.

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ

 

 1. Σκοπός της ΜΤΕ είναι η μελέτη και ανάδειξη του οικουμενικού μηνύματος του Ελληνισμού.
 2. Πρωταρχικής σημασίας είναι η δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού που θα αποτελείται από βιβλιοθήκη, μουσείο και πολυχώρο εκδηλώσεων. Επίσης, η ΜΤΕ έχει εκδοτική δραστηριότητα και διοργανώνει εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της.
 3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΜΤΕ συνεργάζεται με τοπικούς ελληνικούς κι ελβετικούς φορείς, καθώς και με φορείς στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο που έχουν παρόμοιους σκοπούς με τη ΜΤΕ.

 

 1. ΜΕΛΗ

 

 1. Δύναται να γίνει μέλος κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών που συμφωνεί με τους σκοπούς του σωματείου και προτείνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της ΜΤΕ. Η αίτηση νέου μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
 2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή.
 3. Επίτιμα μέλη: προτείνονται από το ΔΣ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

 

 1. ΟΡΓΑΝΑ

α) Γενική Συνέλευση

β) Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Ελεγκτική επιτροπή

 

4α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ)

 1. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της ΜΤΕ.
 2. Η ΓΣ πρωτίστως εκλέγει το ΔΣ κάθε 2 χρόνια, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό δραστηριοτήτων του ΔΣ, εκλέγει τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, εκλέγει τρία (3) μέλη εφορευτικής επιτροπής που εποπτεύουν τις εκλογές του ΔΣ και των ελεγκτών, ψηφίζει την τροποποίηση του καταστατικού με πλειοψηφία 2/3 και καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνδρομής.
 3. Η τακτική ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ μια φορά το χρόνο.
 4. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ανάλογα με τις ανάγκες της ΜΤΕ. Επίσης έκτακτη ΓΣ δύναται να συγκληθεί κατόπιν πρότασης του 1/5 των μελών της ΜΤΕ.
 5. Η πρόσκληση σε ΓΣ απευθύνεται στα μέλη της ΜΤΕ τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη συνεδρίαση και η ημερήσια διάταξη τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)

 1. Το ΔΣ έχει διετή θητεία.
 2. Εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και διευθύνει όλες τις δραστηριότητες της ΜΤΕ.
 3. Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, μέλος) και δύο (2) αναπληρωματικά. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 4. Τα μέλη του ΔΣ καθορίζουν τη συχνότητα συνεδρίασης της ΜΤΕ ανάλογα με τις ανάγκες.
 5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 6. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη συνεδρίαση του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης.
 7. Η συμμετοχή στο ΔΣ είναι εθελοντική.

 

4γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)

 1. Η ΕΕ αποτελείται από δύο (2) μέλη.
 2. Τα μέλη της εκλέγονται από τη ΓΣ με απλή πλειοψηφία.
 3. Η θητεία της είναι διετής.
 4. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση και εισηγείται στη ΓΣ την αποδοχή ή απόρριψη του ετησίου ισολογισμού του ταμείου.

 

 

 1. ΠΟΡΟΙ

 

 1. Οι πόροι της ΜΤΕ προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από δωρεές και από εισπράξεις εκδηλώσεων.
 2. Η οικονομική περίοδος είναι από 1.1 έως 31.12.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 1. Η διάρκεια της ΜΤΕ είναι αόριστη.
 2. Η ΜΤΕ μπορεί να διαλυθεί ή να συγχωνευθεί με άλλο σωματείο κατόπιν σχετικής πρότασης του ΔΣ και με πλειοψηφία 2/3 της ΓΣ.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΤΕ περιέρχονται σε σωματείο με παρόμοιους σκοπούς στην Ελβετία ή στην Ελλάδα κατόπιν απόφασης της ΓΣ με πλειοψηφία 2/3.
 4. Σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλον φορέα, τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΤΕ περιέρχονται σε αυτό τον φορέα.

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Σχετικώς με όσα δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, ισχύει ο Ελβετικός Αστικός Κώδικας.

 

 

Λωζάννη, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές των ιδρυτικών μελών)

 

 

Τροποποίηση καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της τακτικής ΓΣ της 29/10/2017.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial